Pastorace

KŘEST

Křest je první svátost, vstupní brána do církve a počátek věčného života.
Křest nemluvněte se uděluje na víru rodičů (alespoň jednoho z nich). Kmotr je pomocníkem rodičů při křesťanské výchově dítěte. Musí být věřícím katolíkem, biřmován. Pokud žije v manželství, má je uzavřeno církevně. Rodiče si domluví termín křtu u svého faráře (v místě trvalého bydliště). Ten určí formu přípravy.
Křest dítěte školního věku se uděluje až po přihlášení žáka do výuky náboženství a po náležité době katecheze.
Žadatel o křest starší 15 let je po domluvě s knězem přijat do katechumenátu. Během něho si osvojuje základy křesťanské víry a života, učí se modlitbě a sžívá se s křesťanskou komunitou. Délka katechumenátu je individuální (většinou kolem 1 roku). Křest dospělého se zpravidla uděluje o velikonoční vigilii.

SVÁTOST MANŽELSTVÍ

Manželství mezi pokřtěnými je povýšeno na svátost. Katolík má mít uzavřeno manželství katolickým obřadem. Jinak žije před Bohem v neplatném manželství, pokud mu nebyla udělena dispens od kanonické formy uzavření manželství.
Snoubenci si domlouvají sňatek alespoň 3 měsíce před plánovaným termínem svatby, aby bylo dostatek času na nezbytnou přípravu. Její součástí jsou setkání s manželskými páry v rámci Centra pro rodinu v Hodoníně.

BIŘMOVÁNÍ

Biřmování je dovršením křtu, svátost křesťanské dospělosti. Příprava ve farnosti probíhá společně vždy po několika letech. V případě naléhavosti lze s knězem domluvit individuální přípravu. Vřele se doporučuje, aby snoubenci uzavírající manželství byli biřmováni.

SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

Bývá udílena společně v kostele během velikonočních svátků. Při vážné nemoci nebo před chirurgickým zákrokem, požádejte o její udělení sami.
Duchovní navštěvují nemocné a staré farníky pravidelně každý měsíc. Rádi navštívíme naše nemocné při pobytu v nemocnici, jen prosíme o sdělení o jejich hospitalizaci.

POHŘEB

Křesťanský pohřeb není svátostí (ty se udělují pouze živým), ale svátostinou. Je projevem úcty k zemřelému i útěchou pro zarmoucenou rodinu. Má na něho právo každý katolík, pokud se s církví veřejně nerozešel. Termín pohřbu domlouvají pozůstalí nejprve s knězem, až potom s pohřební službou!!!